پایه هفتم

پایه هفتم

دانلود نرم   افزار آدوب  کانکت  

✅قرآن 

✅شیمی  

✅فارسی


 

✅عربی


 

✅هندسه


 

✅زیست شناسی


 

✅زبان  انگلیسی


 

✅  پيام هاي آسمان


 

✅فیزیک


 

✅مطالعات اجتماعی (701 )

✅مطالعات اجتماعی ( 702 -703 )

 

✅ریاضی

 


 

✅تفکر


 

✅فرهنگ و هنر


 

✅املا فارسی


 

✅انشائ فارسی


 

✅کار و فن آوری


 

✅تربیت بدنی و سلامت


 

✅علوم  تجربی


 


تاریخ انتشار: 1397/04/23