کادر اداری

مدیر و موسس :   محمد رضا ذهبی

معاون اجرائئ   :  هادی ذهبی

معاون آموزشی :  علی حمیدی

معاون فن آوری : حمید رضا ظهرابی