معرفی آموزشگاه

هوالمعلـم

اجازه دهید سخن خود را با جمله ای از دکتر عبدالعظیم کریمی ، مولف کتاب های حوزه تعلیم و تربیت ایران آغاز کنم :
 (( تربیت در تربیت نکردن است )) تامل بر این عبـارت همـه معلمـان ، اولیـا و مسئولیـن مدرسـه را تشویـق می کند تا تربیت طبیعی کودک را برهم نزنند.
این امر بـدین معنـاست کـه از تربیـت کلامـی قـدری فاصله بگیریـم و وارد تربیت غیرکلامی شـویم. ما اگر توصیـه ای به فرزندانمان داریم باید بگوییم (( مثـل مـن بـاش )) .
 اگر می خواهیم صادق باشند ، باید صادق باشیم .
اگر میخواهیم منظم باشند باید خود منظم باشیم .
اگر انتظار داریم آنها کار گروهی انجام دهند باید خود کار گروهی انجام دهیم .
غرض از نگارش این مقدمه تاکید اجرایی بر روی نظم و کار گروهی است.
ما در این مدرسه تلاش داریم نظم و کار گروهی را به بچه ها نشان دهیم و امیدواریم ما را در این امر یاری نمایید تا بچه ها مهربانی بیاموزند . سخت کار کنیم تا سخت کوشی بیاموزند...
امید آن داریم کمتر بگوییم و بیشتر انجام دهیم ، چرا که عظمت هر کس به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.
در پایان با حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد ( ص) این مقدمه را به پایان می رسانیم:
(( امید و آرزو رحمتی برای پیروان من است ، اگر امید نمی بود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و باغبانی درختی نمی نشاند)).

 

مجتمع  آموزشی سروش هدایت (دبیرستان دوره اول ) در سال 1386 تاسیس گردیده و هم اکنون با استفاده از مدیریتی متعهد ، دبیران و کارکنانی سخت کوش و با تجربه ی داشتن 8 باب کلاس آموزشی ، آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و زیست شناسی و کارگاه و اماکن استاندارد ورزشی ( زمین چمن مصنوعی و ... ) با کمک تجهیزات هوشمند آموزشی در حال فعالیت می باشد.