پایه نهم

پایه نهم

دانلود نرم   افزار آدوب  کانکت  

✅قرآن  

✅شیمی  


 

✅فارسی


 

✅عربی


 

✅هندسه


 

✅زیست شناسی


 

✅زبان  انگلیسی


 

✅  دینی


 

✅فیزیک


 

✅مطالعات اجتماعی


 

✅ریاضی


 

✅آمادگی دفاعی


 

✅فرهنگ و هنر


 

✅املا فارسی


 

✅انشائ فارسی


 

✅کار و فن آوری


 

✅تربیت بدنی و سلامت


 

✅علوم  تجربی